การขนส่งสินค้าทางทะเล (Sea Freight)ปิดรับสมัคร

...

การขนส่งสินค้าทางทะเล (Sea Freight)

การขนส่งสินค้าทางทะเล เป็นส่วนประกอบที่สําคัญส่วนหนึ่งของ ระบบการค้าระหว่างประเทศ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และในอนาคต เพราะเป็นเพียงการขนส่งชนิดเดียวที่ขนสินค้าได้คราวละมากๆ และค่าระวางมีราคาถูกกว่าการขนส่งในรูปแบบอื่น ๆ การขนส่งสินค้าทั้งขาเข้าและขาออกของไทยเป็นการขนส่งทางทะเลเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นการขนส่งสินค้าทางทะเลจึงเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการแข่งขันทางการค้าในตลาดโลก ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออกสินค้าจึงควรจะศึกษาและทำความเข้าใจในองค์ประกอบต่างๆ ที่สำคัญเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางทะเล ทั้งนี้ทางสมาคมฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจต่อผู้ประกอบการหลายท่าน จึงได้จัดสัมมนาเพื่อความเข้าใจในหัวข้อนี้ขึ้นมา

Course Fee

สมาชิก 963฿

บุคคลทั่วไป 1,284฿

Available Seats

0/30

Schedule

26/03/2023 09:00 - 26/03/2023 12:00