พิธีการศุลกากรและสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรในเขตปลอดอากรปิดรับสมัคร

...

พิธีการศุลกากรและสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรในเขตปลอดอากร

สิทธิประโยชน์ทางภาษี เป็นนโยบายสำคัญของทุกรัฐบาลในการที่จะสนับสนุนกิจกรรมของการส่งออกนำเข้าผู้ประกอบการนำเข้าสินค้าหรือส่งออกสินค้าไปขายยังต่างประเทศ เป็นการลดภาระอากรที่เป็นต้นทุนของสินค้า เพื่อให้ทางผู้ประกอบการได้มีความได้เปรียบในด้านการแข่งขันกับตลาดโลก โดยทำได้หลายรูปแบบ เช่น การคืนอากร การยกเว้นอากร หรือ การลดอัตราอากร ซึ่งผู้ประกอบการควรทราบถึงสิทธิประโยชน์ ระเบียบพิธีการทางศุลกากรดังกล่าวที่มีอยู่ตามกฎหมาย และเลือกใช้สิทธิประโยชน์ในมาตรการต่างๆให้เหมาะสมกับบริษัทซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์กับตนเองสูงสุดและเพื่อให้สอดคล้องกับการเป็นแนวร่วมศุลกากรกรในการสร้างเครือข่ายการนำเข้าส่งออก เพื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขัน และเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

Course Fee

สมาชิก 963฿

บุคคลทั่วไป 1,284฿

Available Seats

0/30

Schedule

08/12/2023 13:00 - 08/12/2023 16:00

คุณณัษฐา วงศ์อร่าม