ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการลูกค้าในธุรกิจโลจิสติกส์ปิดรับสมัคร

...

ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการลูกค้าในธุรกิจโลจิสติกส์

สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย เป็นองค์กรศูนย์รวมของผู้ประกอบวิชาชีพตัวแทนออกของ ระดับมาตรฐาน AEO และ ตัวแทนออกของทั่วไปที่ได้รับอนุญาตจากกรมศุลกากร สมาคมฯมีนโยบายที่จะพัฒนาองค์ความรู้ และเผยแพร่ประสบการณ์อย่างมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานหลายๆด้านให้แก่สมาชิกอย่างต่อเนื่อง ความรู้และประสบการณ์ด้านหนึ่งคือ “ภาษาอังกฤษ” ที่วิชาชีพนี้ มีการใช้ในการปฏิบัติงาน ทั้งการ พูด ฟัง อ่าน และเขียน อยู่เสมอ สมาคมฯเล็งเห็นว่า ความรู้และการใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการประกอบวิชาชีพ จึงได้จัดอบรมและสัมมนาในหัวข้อ English For Customer service โดยมุ่งหวังให้บุคลากรในส่วนงานบริการลูกค้า มีความรู้ มีทักษะ สามารถสื่อสารโต้ตอบให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์ หรือให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคตในตลาด AEC สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย จึงได้จัดอบรมสัมมนาหลักสูตรนี้ขึ้นมาในครั้งนี้ โดยมุ่งหวังให้สมาชิกของสมาคมฯ สนับสนุนพนักงานในองค์กรของท่าน ให้ได้มารับการอบรมและสัมมนาในหัวข้อ English For Customer Service เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อองค์กรของท่านต่อไป

Course Fee

สมาชิก 963฿

บุคคลทั่วไป 1,284฿

Available Seats

0/10

Schedule

19/02/2023 13:00 - 19/02/2023 16:00

อาจารย์นริศรา เทพานนท์

เริ่มการอบรม/ฟังบรรยาย/workshop