ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรในเขตประกอบการเสรี (IEAT)”ปิดรับสมัคร

...

ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรในเขตประกอบการเสรี (IEAT)”

กนอ. ได้จัดตั้งสำนักบริการเบ็ดเสร็จครบวงจร (One Stop Service Center : OSS) ขึ้น เพื่อให้บริการแบบเบ็ดเสร็จตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการในการทำธุรกิจกับกนอ. ไม่ว่าจะเป็นการซื้อหรือเช่าที่ดิน การแนะนำพื้นที่ที่เหมาะสมในการตั้งโรงงาน การอนุมัติคำขออนุญาตและการออกใบรับรองที่จำเป็นต่างๆ เพื่อการจัดตั้งโรงงานในทุกขั้นตอนโดยง่าย หรือแม้แต่การพัฒนาจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมร่วมกับ กนอ. พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 ได้มีการจัดตั้ง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขึ้นเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมมีชื่อย่อว่า "กนอ." มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งหลายประการ โดยเริ่มจากการจัดหาที่ดินที่เหมาะสมเพื่อจัดตั้ง หรือขยายนิคมอุตสาหกรรม หรือเพื่อดำเนินธุรกิจอื่นที่จะเป็นประโยชน์ ดำเนินการปรับปรุงที่ดินเพื่อให้บริการ ตลอดจนจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน รวมทั้งสาธารณูปโภคต่างๆให้แก่ผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรม การศึกษาข้อมูลที่อัพเดทถือว่าเป็นประโยชน์ต่อคนทุกกลุ่ม ในครั้งนี้จึงมีความตั้งใจที่จะส่งเสริมการใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆ หากท่านต้องการเป็นผู้ส่งออกและผู้นำเข้าการสัมมนาในครั้งนี้จะอธิบาย ตั้งแต่เริ่มแรกในการเป็นผู้ประกอบการการศึกษากฎระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง จนถึงการผ่านพิธีการการส่งออก ในด้านการนำเข้าก็เช่นกันได้อธิบายถึงขั้นตอนการนำเข้าและการได้รับสิทธิประโยชน์ด้วยเช่นกัน

Course Fee

สมาชิก 963฿

บุคคลทั่วไป 1,284฿

Available Seats

0/30

Schedule

21/06/2023 13:00 - 21/06/2023 16:00

กองสิทธิประโยชน์ ฝ่ายบริการผู้ประกอบการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรในเขตประกอบการเสรี (IEAT)