การปฎิบัติงานในท่าเรือ และการจัดการสินค้าอันตรายในเขตท่าเรือปิดรับสมัคร

...

การปฎิบัติงานในท่าเรือ และการจัดการสินค้าอันตรายในเขตท่าเรือ

การขนส่งสินค้าทางทะเล เป็นส่วนประกอบที่สําคัญส่วนหนึ่งของ ระบบการค้าระหว่างประเทศ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และในอนาคต เพราะเป็นเพียงการขนส่งชนิดเดียวที่ขนสินค้าได้คราวละมากๆ และค่าระวางมีราคาถูกกว่าการขนส่งในรูปแบบอื่น ๆ การขนส่งสินค้าทั้งขาเข้าและขาออกของไทยเป็นการขนส่งทางทะเลเป็นส่วนใหญ่ โดยการขนส่งสินค้าทางทะเลจึงจำเป็นต้องอาศัยพื้นที่ในการนำของเข้า และส่งของออก ของแต่ละท่าเรือทั่วประเทศ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออกสินค้าส่วนใหญ่จึงต้องดำเนินงานผ่านทางท่าเรือ เพื่อย้ายสินค้าสู่การขนส่งในรูปแบบต่อไป ดังนั้นผู้ที่ปฏิบัติงานส่วนใหญ่จึงควรจะศึกษาและทำความเข้าใจในองค์ประกอบต่างๆ ที่สำคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในท่าเรือให้ถูกต้อง โดยไม่ขัดต้องกฎระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้ ทางสมาคมฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจต่อผู้ประกอบการนำเข้าส่งออกทางเรือ จึงได้จัดสัมมนาเพื่อความเข้าใจในหัวข้อนี้ขึ้นมา

Course Fee

สมาชิก 963฿

บุคคลทั่วไป 1,284฿

Available Seats

0/30

Schedule

02/07/2023 13:00 - 02/07/2023 16:00