อาจารย์มนตรี ยุวชาติ

เจ้าหน้าที่บริหาร Asst. Vice President บมจ. ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่

อาจารย์มนตรี ยุวชาติ

เจ้าหน้าที่บริหาร Asst. Vice President บมจ. ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่

Skills

อาจารย์พิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (หลักสูตรปริญญาโท คณะนิติศาสตร์)
อาจารย์พิเศษ - สถาบันการบินพลเรือน (หลักสูตรปริญญาโท)
อาจารย์พิเศษ - มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อาจารย์พิเศษ - มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิทยากรพิเศษ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ได้รับรางวัลวิทยากรดีเด่นด้านความสามารถในการสอนดีเด่น ปี 2534
วิทยากรพิเศษ - สถาบันบริการวิชาการมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยากรพิเศษ - กรมสรรพากร
วิทยากรพิเศษ - สถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการส่งออก
วิทยากรพิเศษ - สถาบันฝึกอบรมพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
วิทยากรพิเศษ - สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย

Education

ปริญญาตรี - Bangkok University Bachelor of Business Administration

ปริญญาโท - Abiline Christian University Master of Business Administration


Location